Intellectual Capital Services   KennisLand

Presentatie jaarcongres KennisLand, 7 februari 2002

voorstel KL-project 2002
door Christiaan Stam

Intellectueel kapitaal
Intellectueel kapitaal betreft alle immateriële bedrijfsmiddelen waarover een organisatie kan beschikken om z'n doelstellingen te realiseren, zoals kennis, ervaring, organisatie structuren, reputatie, etc.

Project is gebaseerd op een tweetal stellingen…

  1. Organisaties in de kenniseconomie onderscheiden zich vooral door hun intellectuele kapitaal.
  2. Gebrek aan transparantie op gebied van intellectueel kapitaal leidt tot onderbenutting enerzijds en ongefundeerde waardering anderzijds.

Het project
Doel is bevorderen van transparantie m.b.t. intellectuele kapitaal van organisaties. Ik denk dat we dit kunnen bereiken door het ontwerpen van een richtlijn die als standaard kan dienen voor periodieke rapportage. Enerzijds geeft dit het management een instrument om kennis beter te benutten. Anderzijds geeft dit stakeholders beter zicht op de waarde van de organisatie.

Concreet zie ik een brochure voor me, uitgegeven en gepromoot door EZ, aan de hand waarvan organisaties een kennisbalans kunnen opstellen. Een soort kruising tussen de zelfwerkzaamheid van de handleiding positiebepaling en de autoriteit van de wet op de jaarrekening. De ambitie is om binnen 3 jaar tenminste 100 bedrijven bereid te vinden volgens deze richtlijn te rapporteren.

Dit project komt niet uit de lucht vallen. Het bouwt voort op ervaringen opgedaan in pilotproject van EZ in 1999 en soortgelijke projecten in Denemarken en Engeland.

Om dit project te realiseren, dient uiteraard een goede richtlijn te worden ontwikkeld. Daarnaast dient, zowel bij overheid als bedrijfsleven, steun te worden gezocht, om daadwerkelijk met dit thema aan de slag te gaan. De overtuiging is er wel, maar nu de concrete acties nog. Met name bij dit laatste zie ik een grote rol voor KL weggelegd.

Dit project verdient uw steun omdat het fantastisch aansluit bij onze gemeenschappelijke doelstellingen, want … inzicht in het intellectuele kapitaal is DE sleutel tot een echt kennisland. 500 jaar lang is het financieel boekhoudkundig systeem de norm geweest. In dit project wordt de norm ontwikkeld voor de komende 500 jaar. Daar wilt u toch ook bij zijn!?

Dank u wel!

Intellectual Capital wordt KL-project 2002
Voorstel KL-project 2002

Intellectual Capital Services
tel. 035-6982544
fax. 035-6982545
e-mail:
© 2002
Intellectual Capital Startpagina
Intellectual Capital Services
Christiaan Stam